Tarieven

De tarieven per 1 januari 2023 zijn:

 • Intakegesprek (55 minuten): € 60,00
 • Cliëntsessies (55 minuten): € 90,00
 • Oudergesprek (55 minuten): € 90,00
 • Observatie op school (1,5 uur): € 135,00
 • Gesprek met de leerkracht en/of IB-er (0,5 uur): € 45,00
 • Verslag observatie: € 100,00

Na elke sessie ontvangt u een betaalverzoek. Maandelijks ontvangt u een nota met overzicht van sessies en betalingen. De nota kunt u digitaal indienen bij uw zorgverzekeraar.
Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch (of via voicemail of app) worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn en vergeten afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoedingen

Grobbels is aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de Koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op zorgwijzer staat welke verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u duidelijkheid wilt over het bedrag dat u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Registratiegegevens t.b.v. vergoedingsaanvragen:

 • AGB-code zorgverlener: 90105835
 • AGB-code praktijk:          90065094
 • prestatiecode:                 24504 (overige psychosociale therapie)

Voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gelden de volgende voorwaarden voor vergoeding: vergoedingen Zorg en Zekerheid. Op de nota moet Integratieve Kindertherapie vermeld worden.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, laat het mij dan weten, dan zoeken we naar een oplossing. U kunt bijvoorbeeld coulance aanvragen bij uw zorgverzekeraar. De VIT heeft een voorbeeldbrief opgesteld.

Daarnaast kunt u deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte. Binnen een PGB (Persoons Gebonden Budget) kan ook begeleiding gegeven worden.

Kwaliteitsborging en privacy

Ik ben gediplomeerd Integratief kindertherapeut, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Grobbels is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds januari 2017 geldt. Verder is Grobbels aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Opleiding, bijscholing en intervisie zijn minimale vereisten die de VIT stelt aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. In het Register verwerkingsactiviteiten Grobbels 2021 kunt u lezen welke persoonsgegevens ik bewaar. De bewaarplicht voor cliëntdossiers is 20 jaar vanaf de 18e verjaardag.

Als het behandeltraject begint, vraag ik u de behandelovereenkomst door te nemen en te ondertekenen. De behandelovereenkomst vindt u hier: Behandelovereenkomst Grobbels 2021. Omdat bij behandeling een aantal gegevens van uw kind opgeslagen moeten worden, vraag ik u het privacydocument door te nemen en te ondertekenen. Het privacydocument vindt u hier: Privacydocument Grobbels 2021.

Grobbels heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ik handel volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals vanaf juli 2013 landelijk verplicht is.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van uzelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentienr. 180744R) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

SCAG cliëntfolder

Praktische zaken

 • De oudergesprekken en sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte in Noordwijkerhout, Dorpsstraat 10.
 • Voor aanvang van de therapie dienen beide gezaghebbende ouders een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt.
 • Tijdens de intake en oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders/verzorgers aanwezig zijn.
 • Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de buurt aanwezig (Parkeergarage Victoriberg, Landbouwplein).

Ik ben te bereiken op telefoon: 06-12176691 of per mail: info@grobbels.nl

Op Facebook post ik regelmatig tips en interessante artikelen of boeken: Grobbels op Facebook

VIT en RBCZ